Privacybeleid

De EIGENAAR VAN DE WEB wil de gebruikers en klanten informeren over zijn website, het beleid dat wordt uitgevoerd met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van die mensen die vrijwillig de contactformulieren gebruiken om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN DE WEB, evenals toegang tot zijn eigenpagina,  die betrekking hebben op de mededeling van uw persoonsgegevens aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. CIF: B91096396

Maatschappelijke zetel: Calle Esperanza 87, 41701 Dos Hermanas (Sevilla)

E-mailadres voor contact: CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM

A.- Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE, voorzien van ID B91096396, informeert de gebruiker en klant van zijn website over het bestaan van een geautomatiseerdactiviteitenregister van persoonlijke gegevens genaamd KLANTEN, waar de persoonlijke gegevens die de gebruiker en de klant aan hem meedelen om zijn verzoek te beheren, worden verzameld en opgeslagen.

B.- Actualisering van het beleid.

De EIGENAAR VAN DE WEB zal dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen wanneer het nodig is om het aan te passen aan een wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële, administratieve wijziging of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Agentschap voor gegevensbescherming of legitiem object van een wijziging van dit beleid,   niettegenstaande het voorgaande, zal het worden gepubliceerd en gewaarschuwd op de website van de EIGENAAR VAN DE WEB.

Voor al het bovenstaande raadt de EIGENAAR VAN DE WEB gebruikers aan om dit beleid periodiek te lezen om de wijzigingen te kennen die erin wordenaangebracht.

C.- Doel van het activiteitenregister.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE vraagt op zijn website geen gegevens van internetgebruikers die het bezoeken, behalve voor alleen identificerende gegevens, daarom de mededeling van persoonlijke gegevens door de gebruiker aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE via haar website kan alleen worden begrepen dat het zal plaatsvinden wanneer zij vrijwillig gebruik maken van het contactformulier of andere communicatiemiddelen om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, aangezien in deze gevallen de verwerking van de gegevens onvermijdelijk en impliciet in het communicatiesysteem is. Voor deze gevallen en die beschreven in de volgende sectie, informeert de entiteit de klant dat de verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden: Om alle procedures uit te voeren met betrekking tot het opstellen van budgetten, contractering en levering van diensten van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, aan de vennootschap waartoe zij behoort of, in voorkomend geval, aan de belanghebbende die daarom verzoekt. Evenals het bijwonen en beantwoorden van de ontvangen communicatie en die van commerciële prospectie om gebruikers op de hoogte te houden van mogelijke promoties.

D.- Toestemming.

Er wordt gemeld dat, wanneer de gebruiker geen commerciële relaties onderhoudt met de EIGENAAR VAN DE WEB, en een e-mail of een communicatie stuurt naar de EIGENAAR VAN DE WEB, met vermelding vanandere persoonlijke gegevens, deze gebruiker zijn vrije, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming zal geven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN DE WEB,   met de hierboven vastgestelde doeleinden, evenals om uw communicatie bij te wonen of documentatie te verzenden.

Voor dezelfde doeleinden informeert de EIGENAAR VAN DE WEB dat, als de klant een e-mail stuurt of zijn persoonlijke gegevens meedeelt aan de EIGENAAR VAN DE WEB vanwege de positie die hij inneemt in een bedrijf, hetzij als beheerder, manager, vertegenwoordiger en / of enige andere positie als contactpersoon in het bedrijf, het zal worden begrepen dat dergelijke communicatie het verstrekken van zijn vrije toestemming inhoudt,  ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN DE WEB, met de hierboven vastgestelde doeleinden.

E.- Identificatie van de ontvangers ten aanzien waarvan de EIGENAAR VAN DE WEB van plan is om namens derden overdrachten of toegang tot gegevens uit te voeren.

De EIGENAAR VAN DE WEB is alleen van plan om overdrachten of mededelingen te doen van gegevens die als gevolg van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (hierna RGPD) moeten voldoen om aan zijn verplichtingen jegens overheidsdiensten te voldoen,  Organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de EIGENAAR VAN DE WEB, in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving in elke kwestie en te allen tijde of in de gevallen waarin u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Evenzo informeert de EIGENAAR VAN DE WEB de gebruiker dat elke andere overdracht van gegevens die moet worden uitgevoerd, onder zijn aandacht zal worden gebracht wanneer dit in de RGPD is voorzien, en informeert hem uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig over de ontvangers van de informatie, over het doel waarvoor de gegevens bestemd zullen zijn en over de aard van de overgedragen gegevens,  of, indien van toepassing, wanneer de AVG dit eerder vaststelt, zal de specifieke en geïnformeerde ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker worden gevraagd.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker en de klant echter dat elke verwerking van persoonlijke gegevens onderworpen is aan de in Spanje geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, vastgesteld door de RGPD en zijn aanvullende en ontwikkelingsvoorschriften. In die zin is de EIGENAAR VAN DE WEB alleen verantwoordelijk en garandeert hij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die via de Website van de gebruiker worden gevraagd.

F.- Datakwaliteit.

De EIGENAAR VAN DE WEB waarschuwt de gebruiker dat,  behalve het bestaan van een wettelijk gevormde vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn persoonlijke gegevens kan communiceren, dus de gebruiker moet er te allen tijde rekening mee houden dat u alleen persoonlijke gegevens kunt opnemen die overeenkomen met uw eigen identiteit en die adequaat zijn,  relevant, actueel, nauwkeurig en waar. Voor dergelijke doeleinden is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor enige schade, direct en / of indirect, die veroorzaakt aan derden of de EIGENAAR VAN DE WEB, voor het gebruik van persoonlijke gegevens van een andere persoon, of hun eigen persoonlijke gegevens wanneer ze vals, onjuist, niet actueel, ontoereikend of impertinent zijn. Evenzo is de gebruiker die de persoonlijke gegevens van een derde partij gebruikt, aansprakelijk jegens deze laatste voor de informatieverplichting die is vastgelegd in de RGPD voor wanneer de persoonlijke gegevens niet zijn verzameld bij de belanghebbende partij, en / of de gevolgen van het niet hebben geïnformeerd.

G.- Uitoefening van het recht op toegang, rectificatie, beperking van behandeling, overdraagbaarheid, annulering, verzet tegen de behandeling en verwijdering van de gegevens.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker over de mogelijkheid om zijn recht op toegang, rectificatie, beperking van behandeling, overdraagbaarheid, verzet tegen de behandeling en verwijdering van zijn gegevens uit te oefenen, evenals het recht om een claim in te dienen bij de controleautoriteit door te schrijven naar de EIGENAAR VAN DE WEB op het volgende adres: CTRA. A-455 KM 17.5,  CARRETERA CONSTANTINA of per post gericht aan CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM, in beide gevallen met bijvoeging van hun ID of identiteitskaart.

H.- Gebruik van formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens.

In de contactformulieren die op het web bestaan, waar persoonlijke gegevens worden verzameld, moet de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geven en voorafgaand aan het verzenden ervan,de aanvaarding en kennis van het privacybeleid door het invullen van het vinkje “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard”, en waarvan u de inhoud kunt openen via de bijgevoegde link die u deze juridische kennisgeving stuurt. Als het controleveld niet door de gebruiker is gemarkeerd, worden de gegevens in deze formulieren niet verzonden.

I.- Beveiligingsmaatregelen die zijn genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker dat hij, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld. Evenzo garandeert de EIGENAAR VAN DE WEB de gebruiker de vervulling van de plicht tot beroepsgeheim met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers en de plicht om ze te bewaren.

J.- Meer informatie over het privacybeleid.

Als u meer informatie wilt over ons privacybeleid, kunt u op de volgende link op onze website klikken (link naar het privacybeleid van de tweede laag dat we u sturen)

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Op grond van de bepalingen van de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaar stellen, van alle of een deel van de inhoud, zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes ervan, uitdrukkelijk verboden,  van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met alle technische middelen, zonder de toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEB.

Alle inhoud van de website vormt een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder te worden begrepen dat het een van deexploitatierechten over hen aan de gebruiker heeft overgedragen, buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web.

Kortom, gebruikers die deze website bezoeken, kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch zijn ze onderworpen aan enige vorm van commerciële exploitatie.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen het eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht op hen toeekent.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de EIGENAAR VAN DE WEB en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEB van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de EIGENAAR VAN DE WEB.  In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de homepage of startpagina van onze website, u moet zich ook onthouden van het doen van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over de EIGENAAR VAN DE WEB, of illegaleinhoud bevatten, in strijd met de goede gebruiken en de openbare orde. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

 

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID.

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder de volledige toegang tot alle inhoud volledig te garanderen, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover toegestaan door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 1. De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben gekregen via de website of de aangeboden diensten.
 2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 3. Het niet naleven van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van het onjuiste gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld is de EIGENAAR VAN DE WEB niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, ererechten, persoonlijke privacy, familie en zelfbeeld schenden, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

  WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR.

  De EIGENAAR VAN DE WEB kan op elk moment de hierin bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

  VERWIJZIGINGEN.

  De EIGENAAR VAN DE WEB wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd.  De functie van de links die op deze website verschijnen, uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert noch is verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites. Geen van beide suggereert, nodigt uit of beveelt het bezoek aan hen aan, dus het zal niet verantwoordelijk zijn voor het verkregen resultaat. De EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van hyperlinks door derden.

  RECHT OP UITSLUITING.

  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of dat van een derde, te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Portaal niet naleven.

  ALGEMEEN.

  In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de illegale aard van het gebruik van inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk zijn via de website onthullen, moet u een kennisgeving sturen naar de EIGENAAR VAN DE WEB,   naar behoren identificeren, specificeren van de vermeende overtredingen en uitdrukkelijk verklaren en onder haar verantwoordelijkheid dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

  PUBLICATIES.

  De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en wetten die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit en inhoud ervan bevestigt. De informatie die beschikbaar is op deze website moet worden opgevat als een leidraad.

  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

  Deze voorwaarden worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in wat niet uitdrukkelijk is vastgesteld. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten die onder deze voorwaarden vallen, voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker.

  In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, doen de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk ander forum en dienen ze zich in bij de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de EIGENAAR VAN DE WEB.